Privacy-verklaring

 

 

 

Le Fevre ICT en Multimedia respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

1. Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): ‘Peter le Fevre Fotografie in URL-vorm: http://www.peterlefevre.nl’
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): ’Le Fevre ICT en Multimedia’, gevestigd te Capellastraat 32, 8303 BS   Emmeloord, KvK-nummer: 32140335.

2. Toegang tot de website

 • De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

3. De content van de website

 • Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

4. Beheer en veiligheid van de website

 

'Le Fevre ICT en Multimedia' heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Le Fevre ICT en Multimedia maakt daarom gebruik van een beveiligd SSL Certificaat waarmee al het dataverkeer met persoonsgegevens versleuteld plaatsvindt. De website heeft een klasse "A" beveiligingsstatus. (Controle via http://www.ssllabs.com)

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

5. Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

6. Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door ‘Le Fevre ICT en Multimedia’. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

6.1 Offline gegevens

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen, boekingen van workshops of reizen of inschrijving van de nieuwsbrief. De door ’Le Fevre ICT en Multimedia’ aan u gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het organiseren en uitvoeren van de workshops, ICT-werkzaamheden, communicatie vooraf en achteraf (digitaal en/of per post), facturatie en andere communicatie in het kader en belang van de aangegane overeenkomst na boeking, reservering of opdracht.

 

6.2 Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Er is via de website geen mogelijkheid in te schrijven voor een nieuwsbrief. Derhalve is er dus geen uitwisseling van gegevens.  Wanneer u echter gebruik maakt van het contactformulier, zal u door ’Le Fevre ICT en Multimedia’ de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Het bericht over hetgeen waarom u contact zoekt.

Naast de website worden in opdracht alleen die gegevens bewaard die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Na het beëindigen van opdrachten en/of workshops zullen alle gegevens worden vernietigd behalve die fiscaal strikt noodzakelijk zijn.

 

6.3 Hoelang worden uw gegevens bewaard

 

‘Le Fevre ICT en Multimedia’ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer de informatie, activiteit of vraag gesteld in het contactbericht is afgerond worden alle gegevens aangaande dat verzoek verwijderd.

Bij blogs kunnen soms reacties worden gegeven. Deze reacties worden door u geïnitieerd en bevatten de volgende gegevens:

 • Volledige naam
 • De reactie op het artikel.
 • Vinkje: ‘Ik accepteer de Privacyverklaring.

Deze informatie wordt zichtbaar onder het artikel (ongecensureerd).  Zolang de blog op de site blijft staan zal ook uw reactie zichtbaar blijven. Bij verwijderen van het artikel zal ook de reacties worden verwijderd.

 

6.4 Het delen van uw gegevens met derden

 

‘Le Fevre ICT en Multimedia’ gaat met grote zorg om met uw persoonsgegevens en deelt deze alleen met derden wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Ook worden persoonlijke gegevens verstrekt wanneer dit wettelijke verplicht is. 

 

6.5 Fiscale bewaarplicht en digitale dossiers

 

Wegens fiscale bewaarplicht is ’Le Fevre ICT en Multimedia’ genoodzaakt alle voor facturatie benodigde gegevens, de zogeheten NAW (naam, adres, postcode en woonplaats) maximaal 7 jaar te bewaren.

Wanneer schriftelijk is overeengekomen kan er, bij terugkerende ICT- of fotografieactiviteiten, een dossier worden aangelegd die op verzoek* (zie sectie 7) van de opdrachtgever kan worden ingezien. Het dossier is altijd digitaal en wordt opgeslagen op een met encryptie beveiligde Network Attached Storage on Premise.

Dossiers worden niet in de Cloud bewaard.

 

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via peter@le-fevre.com.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

9. Nieuwsbrief en Cookies

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

10. Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

11. Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

12. Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Peter le Fevre, peter@le-fevre.com, +31 6 1396 2122

 

 

 

(Verklaring is bijgewerkt op 21 mei 2018)